Týdeník z Českomoravské vysočiny

Týdeník z Českomoravské vysočiny začal vycházet v roce 1919 jako regionální nepolitický časopis. Vydával jej Emil Šprongl (* 1883 Tábor - † 1958 Pelhřimov), který v roce 1911 koupil knihtiskárnu a knihkupectví Rudolfa Ruppa v Pelhřimově a obě živnosti převedl na vlastní koncese. Přečtěte si, co se psalo 9. června 1928 nebo 2. července 1936.

Texty z roku 1936 se týkají hlavní turistické sezony v Pelhřimově, se kterou jde ruku v ruce dopravní situace. Dále se dozvíte, že v rybníku Stráž nebylo ten rok dostatek vody. Další z příspěvků se ohlíží za statistickými údaji roku 1935. Noviny zapůjčil Ing. Jaroslav Vítků.

Týdeník z Českomoravské vysočiny

2. července 1936 - číslo 27

Sezona začala. Sotva začala hlavní turistická sezona, oživly i u nás státní silnice zvýšenou měrou zahraničními automobily. Že tomu tak je svědčí potěšitelný fakt, zjištěný během tohoto týdne v Pelhřimově u autoservice jedné zdejší firmy, která během posledních 6 dnů poskytla ve svých dílnách služby čtyřem cizím automobilům (2 ze západního Německa, 1 z Dánska a 1 z Luxembourgu), jedoucím vesměs od šumavských hranic přes Písek, Tábor na Jihlavu, Znojmo buď do Rakouska, nebo do Maďarska a Rumunska. Je nutno si tohoto turistického ruchu více všímat a zkoumat, kterých silnic tato cizozemská vozidla nyní používají, neboť podle výsledků takto zjištěných budou, resp. mají býti budovány hlavní československé automobilové spoje. - Ostudou našeho města ovšem stále zůstává námi již několikráte vytýkaná naprosto nedostatečná orientace při průjezdu Pelhřimovem. Což je nutno, aby každý, i československý automobilista se musel na rozcestí Jihlavské silnice a Příkopů vyptávat na další cestu? Co má pak dělat v noci, když se nemá koho zeptat?

Zajímavá statistická data z našeho kraje (podle Zpráv Státního statistického úřadu).

Vystěhovalectví z našich politic. okresů v roce 1935. Z polit. okresu Pelhřimov vystěhovaly se 2 osoby národnosti československé, z nich 1 do zámoří. - Z polit. okresu Kamenice nad Lipou 1 osoba nár. československé do zámoří. - Z pol. okresu Dačice rovněž 1 osoba čsl. národnosti do zámoří. - Ze všech 14 okresů Českomoravské vysočiny vystěhovalo se 44 osob; z toho 37 národnosti československé, 7 národnosti německé. Z tohoto počtu bylo 22 osob, jež se stěhovaly do zámoří.
Nač lidé v našem kraji v roce 1935 nejvíce umírali. V soudním okrese Pelhřimov zemřelo 449 osob; z toho 30 na tuberkulosu ústrojích dýchacích, 5 na jinou tuberkulosu, , 44 na rakovinu a jiné zhoubné nádory, 39 na nemoci soustavy čivové a čichové, 57 na nemoci srdeční, 39 na záněty plic, 15 na nemoci střev, 21 na vrozenou slabost atd., 72 na stařeckou sešlost, 5 sebevraždou. - V soudním okrese Pacov zemřela 301 osoba; z toho 19 na tub. ústrojí dýchacích, 4 na jinou tuberkulosu, 21 na rakovinu a j. zhoubné nádory, 28 na nem. soustavy čivové, 35 na nemoci srdeční, 31 na záněty plic, 13 na nemoci střevní, 9 na vroz. slabost, 44 na stařeckou sešlost, 6 sebevraždou. - V soudním okrese Počátky zemřelo 166 osob; z toho 7 na tuberkulosu ústrojí dýchacího, 2 na jiné tuberkulosy, 11 na rakovinu a jiné zhoubné nádory, 19 na nemoci soustavy čivové, 13 na nemoci srdeční, 25 na záněty plic, 11 na střevní nemoci, 12 na vroz. slabost, 17 na stařeckou sešlost a 2 sebevraždou.

Zprávy

Městská rada v Pelhřimově ve své řádné schůzi, konané dne 18. června 1936, se usnesla: požádati nájemce Vlásenického rybníka, aby z rybníka toho do rybníka Stráže vypustili vodu a nechali provésti provisorní vedení z vodojemu na Vlásenické silnici ku svedení přebytečné vody silničním příkopem do Stráže. - Schváleny byly dělnické výplatní listiny a stanoven projekt dělnických prací pro příští týden. - Usneseno zakoupiti vagon tašek podle nejlevnější nabídky. - Udělena stavební povolení: Václavu Prokopovi ku překrytí střechy na domě čp. 49-II. eternitem; Václavu Balkovi ku přístavbě stájí a přestavbě domu čp. 597-II.; manželům Alb. a Anně Klestilovým z Dobré Vody ku stavbě jednopatrového domu na čk. 1292-10 u nádraží; Všeobecně prospěšnému živnostenskému družstvu k úpravě rohového krámu v čp. 77-II.; MUDru Jiřímu Kopřivovi uděleno povolení k užívání nově postaveného dřevníku při domě čp. 41-I. - Usneseno doporučiti ob. finanční komisi a obecnímu zastupitelstvu prodej části obecní louky čk. 1402-6 Ladislavu Dubovi. - Ustanoven byl zástupce městské rady k účasti na jubilejní valné hromadě Sokola. - Rázně byly odsouzeny útoky, pronášené v poslední veřejné schůzi komunistické strany na starostu města a jednotlivé členy městské rady, schůze té se nezúčastnivší.

Týdeník z Českomoravské vysočiny

Týdeník z Českomoravské vysočiny začal vycházet v roce 1919 jako regionální nepolitický časopis. Vydával jej Emil Šprongl (* 1883 Tábor - † 1958 Pelhřimov), který v roce 1911 koupil knihtiskárnu a knihkupectví Rudolfa Ruppa v Pelhřimově a obě živnosti převedl na vlastní koncese. Přečtěte si, co se psalo 9. června 1928 nebo 2. července 1936.


Číslo 24 - 9. června 1928 Číslo 24 - 9. června 1928
Číslo 27 - 2. července 1936 Číslo 27 - 2. července 1936
Číslo 27 - 2. července 1936 Číslo 27 - 2. července 1936
Číslo 27 - 2. července 1936 Číslo 27 - 2. července 1936
Číslo 27 - 2. července 1936 Číslo 27 - 2. července 1936

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum