Spartakiáda v Pelhřimově

Spartakiáda v Pelhřimově

Text: Kroniky města Pelhřimova - 1975. Fotografie: Milan Kotrč - 1975, 1980 a 1985.

Velké poděkování za poskytnuté fotografie jejich autorovi - panu Milanu Kotrčovi.

Okresní spartakiáda - přehlídka mládí - krásy - síly

Vítáme v Pelhřimově cvičence, cvičitele a hosty okresní spartakiády z družebního okresu Dolný Kubín a z okresů Tábor a Jindřichův Hradec.

Významnou politickou a společenskou a společenskou událostí naší republiky v rámci oslav 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou byla Československá spartakiáda 1975.

Spontánní zapojení do oslav

Na její dlouhodobé přípravě se podílely všechny společenské organizace a státní orgány okresu. Nejvýznačnější měrou se zapojily školy okresu a v nich učitelé tělesné výchovy. Spolu se cvičiteli a cvičitelkami z tělovýchovných jednot věnovali mnoho času, aby cvičení bylo zvládnuto co nejlépe, ať již se jedná o cvičence, cvičitele, organizátory, kuchařky školních i závodních stravoven, pomoc národních výborů, závodů i dopravy ČSAD, zdravotníků, hudebníků, národní bezpečnosti a ostatních. Celá naše tělovýchova, kolektivy i jednotlivci se radostně a spontánně zapojili do oslav a dále vystupňovali společenskou, sportovní a budovatelskou aktivitu. Zajištění tak veliké slavnosti jako je spartakiáda, která nás proslavila na celém světě, předpokládá obrovské nadšení a obětování.

Pelhřimov 1975, autor Milan Kotrč

Účast hostů z družebního okresu a cvičenců z Tábora a Jindřichova Hradce

Spartakiáda v Pelhřimově se zúčastnilo více než dvě stě našich milých hostů z družebního okresu Dolní Kubín, stovky cvičenců z Tábora a Jindřichova Hradce. Okresní město se na přivítání cvičenců i hostů připravilo velmi pečlivě.

Okresní spartakiáda je výrazem třiceti roků svobodného člověka, který přinesl též nebývalé podmínky pro rozvoj celého tělovýchovného hnutí. Sjednocením tělesné výchovy se naplnily tužby minulých generací pro její uplatnění jako důležitého prostředku výchovy socialistického člověka. Pod vedením Komunistické strany Československa, za podpory státu, odborové a mládežnické organizace se vytvořily u nás pevné základy socialistického systému tělesné výchovy.

Účast stranických a státních orgánů

Dokladem toho, jakou váhu dávají stranické a státní orgány spartakiádě, byla i účast představitelů politického a veřejného života na vystoupení v Pelhřimově. Delegaci JčKV (Jihočeský Krajský výbor) KSČ vedl Jiří Machoň, delegaci JčNV (Jihočeský Národní výbor) vedl tajemník Jindřich Kočer a delegaci OV NF (Okresní výbor Národní fronty) vedl františek Černý. ÚV ČSTV (Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy) byl zastoupen Jiřím Čírtkem, ČÚV ČSTV Hanou Stárkovou, ÚV Svazarmu dr. Františkem Dererou, KV ČSTV dr. Novotným. V čele delegace z družebního okresu Dolní Kubín byl dr. Tibor Halaš, za OV ČSTV v Táboře byl přítomen jeho předseda ing. Miloš Broukal.

Slavnostní projev

Slavnostní projev přednesl vedoucí tajemník OV KSČ Jindřich Kočer. Ve svém vystoupení hovořil mimo jiné o letošních oslavách 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou i o podílu tělovýchovy na jejich úspěchu. Současně připomněl i to, že pořádaná spartakiáda má u nás svoji svébytnou tradici, k níž byly základy položeny při spartakiádním cvičení na Maninách (1. dělnická spartakiáda 1921).

Vztyčení státní vlajky (foto Kroniky města Pelhřimova)

Po projevu vedoucího tajemníka Jindřicha Kočera se začal odvíjet pestrobarevný film jedenácti spartakiádních skladeb.

Spartakiádní průvod

Krátce po třinácté hodině vykročil z letního stadionu na Pražské ulici spartakiádní průvod, v jehož čele byli čestní hosté okresní spartakiády, jak shora jmenováni.

Vystoupení nejmladšího žactva

Vlastní spartakiádní film se začal odvíjet vystoupením 380 chlapců a děvčat ve skladbě pro nejmenší žactvo. Děti z mateřských škol našeho okresu odvedly pod vedením svých učitelek kus poctivé práce a diváci pro ně nešetřili potleskem. Provedení skladby řídila okresní vedoucí Jindřiška Havrlandová z Pelhřimova.

Vystoupení žáků a žákyň

Po nejmenším žactvu nastoupilo na cvičební plochu 320 mladších žáků a žákyň s bílými a červenými "létajícími talíři". Mladí školáci si s neobvyklým náčiním pěkně zacvičili. A protože bylo bezvětří, talíře je poslouchaly a létaly skutečně z ruky do ruky. Toto vystoupení se ještě jednou opakovalo po přestávce v provedení 440 cvičencích. Proč tomu tak bylo, vysvětlil hlasatel. Mezi touto věkovou kategorií byl o cvičení takový zájem, že se všichni na vytyčenou plochu nevešli. Skladbu nacvičila okresní vedoucí Ludmila Votápková z Pacova.

Vystoupení rodičů s dětmi

Třetí dějství obstarali rodiče a děti. V hravém vystoupení, které dětem poskytlo prostor k tomu, aby si doopravdy zacvičili a rodiče "protáhli kostru". Na hřišti bylo veselo jako na rozkvetlé louce. Vystoupení rodičů a dětí z Kamenice, Žirovnice a Pelhřimova řídila Jarmila Hachovská z Kamenice nad Lipou.

Vystoupení starších žákyň

Pak hřiště oranžově zezlátlo. To cvičily starší žákyně s bílými tyčkami a bubínky. jejich vystoupení mělo úspěch už při své premiéře v Mnichu. Tentokrát bylo provedeno ještě důkladněji a zanechalo u diváků velmi dobrý dojem. V Pelhřimově cvičilo 432 žákyň z našeho okresu pod vedením okresní vedoucí Ludmily Košařové z Pelhřimova.

Vystoupení učňovského dorostu

Nedlouho po patnácté hodině změnila plocha hřiště znovu tvář. Červená barva s bílou se vzájemně prolínaly při jednotlivých pasážích skladby a diváci tleskali mnohokrát při otevřené scéně. Vždyť si to také učňovský dorost zasloužil: bezmála tři stovky cvičenců, z nichž polovinu tvořil celek našeho okresu a druhou polovinu celek Jindřichohradecka, která bude jistě i na Strahově patřit k těm nejzdařilejším. Okresní vystoupení řídil vedoucí skladby Jan Hrůza z Pelhřimova.

Pelhřimov 1980, autor Milan Kotrč

Vystoupení dorostenek

Ještě do přestávky přišly na řadu dorostenky ve fialových. Cvičilo jich 144, cvičily dobře, ale ve srovnání s ostatními skladbami bylo při jejich vystoupení na cvičební ploše až příliš volného místa. A to ještě dorostenkám z našeho okresu s polovinou cvičenek pomohl okres Jindřichův Hradec. Provedení skladby řídila okresní vedoucí Marie Joklová z Humpolce.

Vystoupení starších žáků

Po přestávce, kterou vyplnila ukázka z činnosti leteckých modelářů Svazarmu DUP Pelhřimov, nastoupili na bílé značky starší žáci. Náročnou skladbu, v níž se prolínalo cvičení chlapců s tyčemi a míči předvedlo 552 žáků. Oběma vedoucím skladby Antonínu Hamplovi z Pacova (tyče) a Josefu Šlakovi z Pelhřimova (míče) se podařilo připravit kvalitní vystoupení, které zaujalo diváky.

Vystoupení dorostenců

Podobně jako dorostenek, ani dorostenců nebylo na ploše tolik, kolik snad diváci čekali. Proto s 96 dorostenci z našeho okresu vystoupilo ještě 48 dorostenců z Táborska a stejný počet z Jindřichohradecka. Svoje vystoupení však dorostenci zvládli velmi dobře a líbili se. Skladbu řídil Bedřich Nováček z Humpolce.

Vystoupení mužů

Posléze síly tří okresů se spojily, aby okresní spartakiáda nezůstala bez vystoupení mužů. Polovina jich byla z našeho okresu, ostatní z Táborska a Jihlavska. Naši nezklamali a zacvičili líp než na minulé spartakiádě. Ocenil to zástupce ÚV ČSTV stejně jako ocenil vystoupení žen. Vystoupení mužů řídil okresní vedoucí Gustav Pokorný ze Žirovnice.

Vystoupení Svazarmu

Předposledním vystoupením okresní spartakiády bylo cvičení Svazarmu s parastavebnicemi. Ačkoliv to cvičencům nejednou uklouzlo (předtím se nad stadionem přehnala bouřka), budoucí branci svým provedením skladby přispěli ke gradaci celého odpoledne. Na Strahově jistě budou patřit k nejlepším. Vystoupení se Svazarmem na spartakiádě nacvičil a řídil Antonín Macháček z Pelhřimova.

Cvičení žen

Tečkou, která byla spíš perlou zasazenou do posledního volného místa krásného náhrdelníku spartakiádního vystoupení, bylo cvičení žen. Skladba, komponovaná na Smetanovu hudbu, dala vyniknout půvabu a ladnosti pohybu ženám vlastnímu. Sto dvacet žen z Pelhřimova a stejný počet z okresu Dolní Kubín udrželo pozornost diváků až do konce vystoupení. Byl to skutečně působivý záběr... Provedení skladby řídila okresní vedoucí Jarmila Přibylová z Počátek.

Spartakiáda - přehlídka mládí a krásy

Největší tělovýchovná slavnost - Československá spartakiáda - dnes už patří minulosti. Minulosti, která bude dlouho žít v mysli všech, pro které se po dlouhé měsíce stala denní součástí života. Byla vyvrcholením oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, dokumentovala vyspělost našeho socialistického státu a v neposlední řadě byla manifestací politického a morálního uvědomění našeho lidu. Byla přehlídkou mládí, krásy, odvahy a nadšení.

Stav cvičenců

Jen na okresních spartakiádách v naší vlasti vystoupilo 623.173 cvičenců před zraky půl druhého milionu diváků. Po úspěšných vystoupeních na okrskových, místních i okresních spartakiádách se jen nejšťastnějším otevřela možnost reprezentovat školu, tělovýchovnou jednotu, město a okres v Praze, na Strahově.

Obdiv a uznání všem

Na Strahově náš okres reprezentovali také mladší žáci, starší žáci a žákyně, ženy i muži. Všichni prokázali, že jejich účast v Praze je oprávněna. Svým vystupováním a morálkou patřili cvičenci našeho okresu k nejlepším. Obdiv a uznání patří všem cvičencům, cvičitelům a učitelům, kteří svým dílem přispěli k triumfu Československé spartakiády 1975.

Pelhřimov 1985, autor Milan Kotrč

Sportovní akce k ČSS 75

Všechny sportovní svazy našeho okresu se zavázaly, že uspořádají mimořádné sportovní akce na počest ČSS 75. Na zahájení spartakiádního roku v našem okrese vzplanulo celkem 21 ohňů, u nichž se shromáždilo na 2.000 občanů, turistů a sportovců. Odbor turistiky, zorganizoval též sraz na sportovním vrcholu Křemešník, kde bylo přítomno 500 turistů z Čech a Moravy. Ve dnech 11. až 19.5. 1975 se uskutečnil dálkový pochod po stopách partyzánů "Melechov - Mnich" a turistický sraz na národních oslavách v Mnichu. Dne 16.6. 75 jsme převzali spartakiádní štafetu Dukla - Praha od okresu Tábor, která proběhla celým okresem a byla slavnostně předána 18.6. 75 Středočeskému kraji. Štafeta Dukla - Praha měla význam politicko-výchovný především u mládeže našeho okresu. Byla u nás celkem 3 dni a prošla všemi střediskovými obcemi. Předání Středočeskému kraji bylo slavnostní a bylo provedeno na slavnostně vyzdobeném stadionu v Pelhřimově za účasti zástupců jednotlivých složek a škol.

Ohodnocení spartakiády

Největší tělovýchovná slavnost Čs. spartakiáda dnes patří již minulosti. Byla vyvrcholením oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a manifestací politického a morálního uvědomění našeho lidu. Byla přehlídkou mládí, krásy, odvahy a nadšení.

Účast cvičenců na Strahově

Na Strahově náš okres reprezentovali mladší žáci, starší žáci a žákyně, ženy i muži. Svým vystoupením a morálkou patřili k nejlepším a svým dílem přispěli k triumfu Československé spartakiády 1975.

Okouzlující bylo defilé všech jedenácti spartakiádních skladeb.

Poslední ohlédnutí po spartakiádě

Na závěr roku se vracíme ještě k pelhřimovské Spartakiádě a uveřejňujeme krásný dopis, který mluví za všechny účastníky, kteří ale zajisté vyjádřit své city nad prožitými úchvatnými dojmy tak výstižně nedovedou.

Hned jak vyběhli při zahájení vlajkonoši, zamlžily se mi oči. Kdo jednou prošel branou borců, nikdy nezapomene. Ale i okouzlený divák tu prožívá nezapomenutelné chvíle. Nechci psát o motýlím víření kuželů žen, o nádherné hře barev, smetanové a vínové při cvičení muž, o neskonale půvabném tanci dorostenek, o téměř zázračném vystoupení vojáků. Všechno bylo nádherné, úžasná podívaná. Ale o tom všem už bylo plno v novinách, v rozhlase, televizi. Však člověk, který hledí na tu kouzelnou podívanou, nemá jen nitro plné krásných dojmů, ale také hlavu plnou myšlenek. Musela jsem vzpomínat na všechnu tu úžasnou, mravenčí, nespočítatelnou práci, která za tím stojí, na to, na ty tisíce cvičenců a že tu přede mnou pochoduje má vlast. Ale žiji celý život mezi dětmi a pro děti a proto jsem i na stadióně dýchala především s nimi.

Hluboce jímavé bylo cvičení rodičů s dětmi, které přímo pohybem vyjadřovalo lásku rodičů k dítěti. Tolik jsme tleskali i tomu nejmenšímu capartovi, který zabloudil a netrefil k mamince do květinové růžice. Musela mu vyběhnou naproti. Však těch maminek tu bylo tolik, jak má takový malinký človíček najít honem tu pravou a jedinou svou? A když přišly malé i větší děti, uvědomila jsem si šťastně, že všechny ty zástupy dětí mají co jíst, co na sebe, že není mezi nimi rozdílu v bohatství a chudobě. Jen jsem si přála celou myslí, celým srdcem, aby všechny ty děti měly šťastný, nerozdělený domov, aby jejich dětství zářilo tak šťastně jako tady v ten slunečný pátek na stadióně při Celostátní spartakiádě.

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/345.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/346.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/347.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/348.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/373.JPG

Spartakiáda v Pelhřimově

Spartakiáda v Pelhřimově.

Hluboce jímavé bylo cvičení rodičů s dětmi, které přímo pohybem vyjadřovalo lásku rodičů k dítěti. Tolik jsme tleskali i tomu nejmenšímu capartovi, který zabloudil a netrefil k mamince do květinové růžice. Musela mu vyběhnou naproti. Však těch maminek tu bylo tolik, jak má takový malinký človíček najít honem tu pravou a jedinou svou?


1975 - kronika 1975 - kronika
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1975 1975
1980 1980
1980 1980
1985 1985
1985 1985
1985 1985
1985 1985

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum