PELHŘIMOV: Městský dům čp. 880

25. února 2023

PELHŘIMOV: Městský dům čp. 880

Zájezdní hostinec - Lékařský dům. Zápis NPÚ 1971.

Adresa památky: Před rokem 1989 - Náměstí Čs. armády 880. Nyní - Svatovítské náměstí 880.

Starší jádro přestavěno v 18. až 20. století. Původní zájezdní hostinec.

Jednopatrová nárožní budova s valbovou taškovou střechou, zděná z kamene a cihel omítaná. Průčelí do náměstí i do Školní ulice má deset oken. Budova je stavěna do tvaru L, další nádvorní křídlo přistavěno asi v r. 1936.

Kolem roku 1971

Průčelí do náměstí je horizontálně členěno soklem, kordonovou římsou a obloučkovou štukovou korunní římsou. Okna jsou pravoúhlá v líci zdi v jednoduchých šambránách. V přízemí jsou opatřena pod okenní římsou a nad okny reliéfním štukovým vějířem.

V ose je obloukový průjezd s bočními kamennými pilíři s hlavicemi a kamennými pat­níky. Po stranách vjezdu na odstupněných soklech jsou pilíře s hlavicemi, nesoucími předstupující římsy.

Mapy Google 2019

V levé části domu v přízemí jsou okna částečně upravena, ze šambrány zůstalo jen horní orámo­vání. Okna v patře mají trojúhelníkové frontony, zdobené štukovými věnci se závěsy. Boční strana do Školní ulice je prostší, pouze okna v patře mají jednoduché pravoúhlé rámování.

Sklepy jsou valeně klenuté z kamene, některé překlenuté cihlami. Ve sklepě je studna a chodby vedoucí údajně pod kostel sv. Víta a na náměstí pod kašnu. Místnosti v přízemí jsou klenuty valeně, hřebínkově a plochostropé (pozdější úpravy). Chodba klenutá hřebínkově, místnosti v patře plochostropé. Průjezd klenut do pasů.

Srovnání 1971 - 2019

Do mohutných pasů jsou též klenuty místnosti v přízemí, v křídle do Školní ulice, kde údajně dříve bývaly stáje. Do Školní ulice je zazděn též bývalý vchod s pravoúhlým ostěním. Zadní užší stěna kolmá na Školní ulici je tříosá.

Zdroj: Národní památkový ústav.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum