Výstavba nové staniční budovy v Pelhřimově

Výstavba nové staniční budovy v Pelhřimově

AKTUALIZOVÁNO: 26. prosince 2022

4. listopadu 2018 - text a foto z knihy Pelhřimov a železnice

V roce 1982 byl dán konečně souhlas s výstavbou nové staniční budovy. Výstavbu prováděl OSP Humpolec ve dvou etapách. V první etapě měla být provedena demolice stávající staniční budovy, spojená s přestěhováním do provizorních prostor. A ve druhé etapě pak vlastní výstavba nové budovy. První etapa měla být zahájena ve IV. čtvrtletí 1984 a jako provizoria využito obytných buněk a stávající budovy Uhelných skladů, které se přestěhují v roce 1983 do nových prostor. První stručnou informaci o výstavbě přinesly okresní noviny Nástup dne 12. 8. 1982.

V říjnu 1983 převzala železniční stanice budovu bývalého ředitelství Uhelných skladů. Začla sloužit pracovníkům komerčního obvodu a dálnopisu od dubna 1984. V obytných buňkách byly umístěny: dopravní kancelář, osobní pokladna, čekárna a kancelář náčelníka.

V září 1985 bylo dostavěno dopravní provizorium do kterého byla přestěhována kancelář náčelníka, dopravní kancelář, osobní pokladna, čekárna a úschovna. Provizorium se skládalo z pěti stavebních buněk a malé zděné kotelny, ze které byly buňky ústředně vytápěny. Po přestěhování nájemníků ze staré budovy do náhradních bytů byla zahájena demolice staré výpravní budovy.

Stará výpravní budova z kolejiště

Po jejím skončení se vyskytly další problémy při hloubení základů pro novou budovu. Podle geologického průzkumu, provedeného v době, kdy ještě stála stará budova, mělo být podloží z měkkých hornin. Po demolici se však objevila tvrdá skála, kterou bylo nutno odtěžit řadou odstřelů. V souvislosti se stavbou nové budovy byla zrušena značná část 6. manipulační koleje, což značně komplikovalo a komplikuje již tak dost tíživou situaci v přistavování vozů k ložným manipulacím. V zájmu urychleného řešení této situace žádala železniční stanice nadřízené orgány o možnost vybudování dalších manipulačních kolejí ve stanici. Studie byla již zpracována Dopravním projekčním střediskem, ovšem k její realizaci dosud nedošlo. Částečným řešením by pak byla výstvba plánované vlečky do nového závodu Agrochemického podniku, jež se však zatím neuskutečnila.

V souvislosti s výstavbou nové budovy je nutno zmínit se o další investiční akci, která sice nepatří ČSD, ale přímo se jí dotýká. Při stavbě přeložky podzemních komunikací byla od dubna 1985 do května silnice vedoucí z Pelhřimova kolem vlakového nádraží zjednosměrněna a pro druhý směr byla vybudována nová silnice, vedoucí kolem rybníku Medenice, přes pole za Agrozetem a přes agrozetský přejezd zpět na původní silnici.

Stará výpravní budova při demolici

Z několika výše uvedených faktů vyplývá skutečnost, že výstavba nového objektu s sebou přinesla a stále ještě přináší řadu překážek, které bude nutno nyní i v budoucnu řešit. Stačí pouze připomenout následující záležitosti: Správa dráhy např. nevyužila možnost změny projektu kotelny na vytápění plynem místo uhlí a možnost napojení plynového potrubí, které vede po opačné straně silnice kolem nádraží. Dost nešťastně byla také řešena uhelna v nové výpravní budově, protože má místní strop, který ztěžuje zajíždění těžkých nákladních automobilů.

30. října 1987 přináší 44. číslo asopisu Jihočeský železničář článek Jany Míkové: "Nová výpravní budova v Pelhřimově před dokončením". Dozvídáme se v něm mj., že pro výstavbu budovy byl zvolen konstrukční systém KORD - B, jehož výrobcem je n. p. Rudné doly Jeseník. Je to systém lehké ocelové konstrukce s opláštěním. V 80 m dlouhé budově jsou řešeny všechny dosud nerealizovanéprovozní požadavky železniční stanice Pelhřimov. Ve veřejné části budovy je odjezdová hala, čekárna, hygienické zařízení, bufet a stánek PNS. Provozní část pak zahrnuje osobní pokladnu, stavědlo, reléové místnosti, (relé - elekt. spínač), úschovnu zavazadel, nocležny, sklad a jídelnu.

Přes všechny zmíněné problémy zajišťovali pracovníci železniční stanice Pelhřimov po celou dobu výstavby nejen dopravu v celém rozsahu, ale podíleli se např. i na budování příchodové komunikace, za což jim patří upřímné poděkování.

Nová výpravní budova v Pelhřimově

Provoz nové výpravní budovy v Pelhřimově byl slavnostně zahájen 29. dubna 1988. Za účasti představitelů Jihozápadní dráhy, vyššího dodavatele, subdodavatelů a dalších institucí, uvedl přestřižením pásky budovu do provozu vedoucí delegace ONV, vedoucí tajemník Okresního výboru Komunistické strany Československa v Pelhřimově Miroslav Šteflíček.

Nová výpravní budova byla postavena nákladem 9 mil. 995 tis. Kčs. Obestavěný prostor činí 7539 metrů čtver., zastavěná plocha 1043 m čtver. a užitková plocha je 1457 metrů čtverečních.

Účastníci slavnostního zahájení provozu nové budovy ČSD v Pelhřimově vyjádřili přání, aby budova dlouho a dobře sloužila cestující veřejnosti, přepravcům i pracovníkům pelhřimovské železniční stanice.

Výstavba nové staniční budovy v Pelhřimově

Výstavba nové staniční budovy v Pelhřimově. Fotogalerie: 1. - Stará výpravní budova z kolejiště. 2. - Stará výpravní budova od silnice. 3. - Stará výpravní budova při demolici. 4. - Stará výpravní budova při demolici. 5. - Dopravní provizorium. 6. - Nová výpravní budova (listopad 1986). 7. - Nová výpravní budova v Pelhřimově.


 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum